CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

(Ex-)Partnergeweld eist onze aandacht op

09.09

(Ex-)Partnergeweld eist onze aandacht op

Op 7 september werd met een stille en serene optocht samengekomen om afscheid te nemen van  een vrouw die nog zoveel dromen had. Er wordt gerouwd om het verlies van een vrouw die het slachtoffer werd van  ex-partnergeweld in zijn meest extreme vorm.  Naast rouw is er ook hoop. Hoop dat haar overlijden een blijvende en onstuitbare gezamenlijke inzet tegen de meest excessieve vormen van partnergeweld op gang brengt. Dat deze tragedie eraan herinnert dat over alle sectoren heen moeten blijven gezocht worden naar een betere aanpak van intrafamiliaal geweld, in al zijn varianten.

40.000 aangiften per jaar.

Naast de ervaring dat heel wat mensen, die ermee geconfronteerd worden, geen aangifte doen. Partnergeweld is in onze samenleving een aanzienlijk probleem. En de cijfers illustreren de omvang van deze problematiek.  

Zeer recent werden we, ditmaal in het Gentse, geconfronteerd met het verlies van een sterke, mooie, levenslustige vrouw, als gevolg van ex-partnergeweld in zijn meest extreme vorm.

Partnergeweld krijgt voornamelijk media-aandacht in deze meest extreme vorm.

Maar partnergeweld heeft vele gezichten, van (verbale) conflicten volgend uit een onvermogen om elkaar juist te begrijpen, tot de meest bedreigende vorm van fysieke geweldpleging.

Iedereen – zowel betrokkenen als de samenleving - heeft er belang bij dat geweld niet excessief wordt. In de eerste plaats is het belangrijk dat dit thema uit de maatschappelijke taboesfeer wordt gehaald en bespreekbaar wordt.

Dan is er preventie. Preventie helpt voorkomen. Wanneer het te laat is om te voorkomen, is hulp noodzakelijk. Hoe sneller mensen beroep kunnen doen op hulp, hoe groter de kans dat hulpverlening effectief kan zijn en hoe kleiner de kans op excessieve vormen van geweld. 

Maatwerk in het hulpaanbod impliceert een toegankelijk, laagdrempelig aanbod gericht op het onmiddellijk stoppen van geweld en het faciliteren van een constructieve dialoog met de verschillende betrokkenen.

Helaas gebeurt het soms ook dat we als hulpverleners op onze grenzen botsen, en dat we extreme vormen van partnergeweld zien. Net dan moeten we zeer doortastend en beschermend kunnen optreden.  Als dit niet lukt, dan stuit dat tegen de borst en voelen hulpverleners mee de machteloosheid van hun cliënt.

Extreem partnergeweld vraagt voornamelijk snel en kordaat installeren van veiligheid, en een structuur waar de verschillende  actoren van hulpverlening, justitie en politie binnen een duidelijk kader afgestemd en gecoördineerd kunnen samenwerken met de direct  betrokkenen. Dit vereist een aanmeldpunt waar mensen slechts één keer hun verhaal moeten doen, en van daaruit gepaste zorg krijgen.

Partnergeweld vraagt om blijvende grote aandacht van hulpverlening, politie en justitie. CAW Oost-

Vlaanderen, de lokale politie, de dienst Slachtofferonthaal binnen het justitiehuis, de diensten van de Stad Gent, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en de medewerkers van de provincie willen elk vanuit hun eigen aanbod en expertise hun bijdrage blijven leveren tot het voorkomen, begeleiden en het installeren van veiligheid om geweld tussen partners en in gezinnen te stoppen.

Vanuit een provinciaal samenwerkingsverband zal binnenkort werk gemaakt worden van de oprichting van een Family Justice Center. We willen duidelijke afstemming tussen hulpverlening, politie en justitie rond complexe dossiers van familiaal geweld met als doel het stoppen van partnergeweld en het vergroten van de beschermende factoren in cliëntsystemen.

Contact: Mieke Van Durme, miekevandurme@cawoostvlaanderen.be, 0473/579921